wykop.plPoleć stronę

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty

autor: Milena Karlińska-Nehrebecka

Polska Federacja Psychoterapii umożliwia polskim psychoterapeutom uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy, ECP).

Pobierz formularz aplikacyjny ECP po polsku

European Certificate of Psychotherapy (ECP) jest wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP), największą europejską organizację psychoterapeutyczną, zrzeszającą około 30 modalności psychoterapeutycznych.
Już teraz umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy United Kingdom.

Przyznawany jest psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności. Osoby z krajów w których psychoterapia rozwija się od niedawna, lub niedawno przynależą do EAP, mogą się starać także o certyfikat w tzw. trybie grandparenting.

Komisja EAP, w skład której wchodzi także przedstawiciel Polskiej Federacji Psychoterapii, opracowuje na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, Certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Polscy psychoterapeuci w EAP

Polska Federacja Psychoterapii, równorzędnie z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która wcześniej była NUO/NAO, otrzymała  status Krajowej Organizacji Przyznającej  i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization (NAO)/ National Umbrella Organization (NUO). Zarząd European Association for Psychotherapy, podjął tę decyzję na posiedzeniu w październiku 2006r, w Reykjaviku. http://www.europsyche.org/  Info EAP>EAP addresses>NAO Poland

Oznacza to, że Polska Federacja Psychoterapii może rekomendować polskich psychoterapeutów pragnących uzyskać European Certificate of Psychotherapy (ECP). Ma także kompetencje, by rekomendować polskie organizacje psychoterapeutyczne pragnące wstąpić  do EAP.  

Jak uzyskać Europejski Certyfikat Psychoterapii

 1. Sprawdź, czy twoje wyszkolenie spełnia Wymogi ECP www.europsyche.org/contents/13119/how-to-apply-for-an-ecp  lub  przeczytaj poniżej.
 2. Sprawdź, czy masz opłacone składki członkowskie w Polskiej Federacji Psychoterapii za bieżący rok
 3. Skonsultuj się telefonicznie z Biurem Zagranicznym Federacji (mgr Alicja Heyda, członek Zarządu PFP, pfpoffice@gmail.com)
 4. Prześlij do Biura Federacji:
  1.  formularz, znajdujący się na stronach EAP: http://www.europsyche.org/contents/13244/ecp-application-forms-european-certificate-for-psychotherapy-;
   polska wersja (tłum. Tatiana Biela) znajduje się tutaj.
  2. formularz cv szkoleniowego
  3. rekomendację twojego superwizora
  4. kopie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń
  5. podpisaną Strasburg Declaration (znajdującą się na www.europsyche.org)
 5. Federacja rekomenduje poprawne i kompletne aplikacje w języku angielskim.
 6. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja EAP, w oparciu o dokumentację.
 7. Jeśli uzyskasz certyfikat ECP, zobowiązany jesteś do uiszczenia opłaty rejestracyjnej wysokości 100 Euro. Certyfikat odnawia się co 5 lat, w oparciu o udokumentowane kształcenie ciągłe.  Corocznie płaci się też opłatę  „rejestrową“ około 10 €.

Wymogi ECP

I  Przynależność do Polskiej Federacji Psychoterapii (oznacza to przestrzeganie Kodeksu Etycznego Federacji, zgodnego ze standardami etycznymi EAP)

II  Wymogi szkoleniowe – 7 lat szkolenia, co najmniej 3200 godz. 

 1. szkolenie ogólne – co najmniej stopień licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych, 3 lata, 1600 godzin. W praktyce akceptowane są także nauki medyczne.
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie jednej modalności psychoterapeutycznej - 4 lata, 1400 godzin:
  1. studia teoretyczne  - co najmniej 600-800 godzin,
   i.      Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia
   ii.      Rozumienie problemów społecznych i kulturowych
   iii.      Rozumienie innych szkół psychoterapeutycznych
   iv.      Teoria zmiany dotyczących psychoterapii
   v.      Teorie psychopatologii
   vi.      Teorie diagnozy i interwencji
  2. Osobiste doświadczenie psychoterapeutyczne  - analiza szkoleniowa, self-experience lub inne metody zawierające autorefleksję, terapię i osobiste doświadczenie, odpowiednie dla danej modalności i gwarantujące, że kandydat postrzega swój wpływ na procesy obecne w psychoterapii i kieruje nim - co najmniej 250 godzin,
  3. Szkolenie praktyczne - dwuletnia praktyka psychoterapeutyczna podczas szkolenia prowadzona w danej modalności pod stałą superwizją  - łącznie co najmniej 255 godzin
  4. Staż kliniczny w ośrodkach zdrowia psychicznego lub ekwiwalentne doświadczenie zawodowe  - 400 godzin, zapewniający kontakt z pacjentem w kryzysie psychospołecznym i współdziałanie z innymi profesjonalistami z obszaru zdrowia psychicznego

  Osoby aspirujące do tzw. trybu grandparenting muszą spełnić wyższe wymogi ilościowe w zakresie szkolenia (5 lat lub  1500 godzin praktyki superwizowanej po zakończeniu szkolenia, 150 godzin superwizji w trakcie szkolenia). Tryb ten przewidziany jest dla psychoterapeutów, którzy nie przeszli formalnego ksztalcenia w określonej modalności, ale zakres ich szkolenia i doświadczenie zawodowe kompensuje ten brak.

  Krótka historia związków polskiej psychoterapii z EAP

  W 1997 roku polską organizacją parasolową (NUO) i przyznającą (NAO)  EAP została Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przedstawicielem organizacji został prof. Jerzy Aleksandrowicz. Podstawową funkcją tej organizacji miało być udostępnienie polskim psychoterapeutom wiedzy o Europejskim Towarzystwie Psychoterapii EAP i wspieranie ich w uzyskiwaniu Europejskiego Certyfikatu.

  W roku 2005, z inicjatywy niezależnych środowisk psychoterapeutycznych i przy wsparciu European Association for Psychotherapy, powstała Polska Federacja Psychoterapii.

  Polska Federacja Psychoterapii od początku postawiła, jako jeden z celów, włączenie polskiej społeczności psychoterapeutycznej w psychoterapię europejską. Także w wymiarze zyskiwania przez polskich psychoterapetów uprawnień europejskich.

  W 2005 roku pierwsi polscy psychoterapeuci wspierani przez Federację zaczęli uzyskiwać certyfikaty europejskie. Jednocześnie Polska Federacja Psychoterapii rozpoczęła starania o uzyskanie statusu NUO/NAO w EAP. W październiku 2006 r Polska Federacja Psychoterapii, uchwałą Zarządu European Association for Psychotherapy, podjętą w Reykjaviku, otrzymała  status Krajowej Organizacji Przyznającej  i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding/ National Umbrella Organization -NUO) razem  z  Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. podjęt Organization – NAO

  Oznacza to, że dwie organizacje - Polska Federacja Psychoterapii i  Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - mają takie same prawa w rekomendowaniu polskich psychoterapeutów i organizacji w ich staraniach o europejskie certyfikaty psychoterapii i członkostwo w EAP. Wyłącznie te dwie organizacje w Polsce mają takie kompetencje. Obecnie współpracują one ze sobą, wzajemnie recenzując aplikacje swoich kandydatów na ECP. Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Milena Karlińska-Nehrebecka, a Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, odpowiednio – Barbara Józefik

  Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii,  Katarzyna Węglorz-Makuch, wchodzi także w skład Komisji EAP,  opracowującej na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają one mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

  Do roku 2005 żaden psychoterapeuta z Polski nie uzyskał ECP. Po powstaniu Polskiej Federacji Psychoterapii w 2005, łącznie 215 osób z Polski, rekomendowane przez Federację lub Sekcję otrzymały ECP (stan do llstopada 2012).  Z tego  78 polskich psychoterapeutów uzyskało Europejskie Certyfikaty Psychoterapii dzięki bezpośrednim wsparciu Polskiej Federacji Psychoterapii.

  Po 2005 szereg polskich organizacji psychoterapeutycznych uzyskało status członkowski w European Association for Psychotherapy. Są to:

  Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
  Instytut Terapii Gestalt
  Laboratorium Psychoedukacji
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej

  Oraz 2 organizacje zrzeszające najwięcej psychoterapeutów w Polsce:
  Polska Federacja Psychoterapii
  Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Podsumowując

  1. Każdy psychoterapeuta spełniający formalne wymogi EAP może uzyskać European Certificate of Psychotherapy za pośrednictwem Polskiej Federacji Psychoterapii.
  2. Psychoterapeuci należący do Polskiej Federacji Psychoterapii mogą, dzięki tej przynależności, zostać członkiem indywidualnym European Association for Psychotherapy
  3. Organizacje psychoterapeutyczne mogą otrzymać rekomendację Federacji w staraniach o członkostwo organizacyjne European Association for Psychotherapy
    Powrót
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222