wykop.plPoleć stronę

Organizacja szkoleń w Instytucie

Poniższe informacje organizacyjne dotyczą wszystkich (oprócz 4-letniego Studium) szkoleń w PIPI.

Jak się zapisać na szkolenie:


Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Milena Karlińska-Nehrebecka

I. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej Milena Karlińska-Nehrebecka, zwany dalej „Instytutem”.

II. Szkolenia

 1. Instytut organizuje szkolenia w swojej siedzibie w Krakowie przy ul. Pocieszka 6 lub w innych wyznaczonych ośrodkach na terenie Polski, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń publikowanej corocznie na stronie internetowej Instytutu: www.pocieszka.pl.

 2. Szkolenia dedykowane odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.

III. Warunki i zgłoszenie uczestnictwa

 1. Uczestnikami szkoleń organizowanych przez Instytut mogą być:

  • psychologowie,

  • lekarze,

  • psychoterapeuci,

  • absolwenci nauk medycznych,

  • nauczyciele,

  • pedagodzy.

 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie telefoniczne lub drogą elektroniczną oraz wpłata na rachunek Instytutu zadatku określonego w ofercie szkolenia publikowanej na stronie internetowej Instytutu www.pocieszka.pl.

 3. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie, informacje organizacyjne oraz dane na temat możliwości odpłatnych noclegów w miejscu szkolenia.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Instytutu drogą mailową lub telefonicznie.

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonego zadatku w całości.

 3. W przypadku otrzymania przez Instytut oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zadatku pomniejszonego o faktyczne koszty poniesione przez Instytut w związku z organizacją szkolenia.

 4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Instytut zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za szkolenie. W uzasadnionych przypadkach Instytut może zwrócić wpłacona kwotę po potrąceniu zadatku.

V. Zmiany terminu szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Instytut, według wyboru Zamawiającego, Instytut zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

 2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 7 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconego zadatku bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Cena szkolenia jest ustalana corocznie i publikowana na stronie internetowej Instytutu.

 2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenia potwierdzającego obycie szkolenia.

 3. Ceny szkoleń nie obejmują kosztów dojazdów oraz zakwaterowania uczestników szkoleń.

 4. Zamawiający wpłaca zadatek w wysokości opublikowanej na stronie internetowej Instytutu w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa. Pozostałą część wynagrodzenia tj. kwotę opublikowaną na stronie Instytutu w terminie zgodnym z opublikowanym na stronie Instytutu.

 5. Brak zapłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Instytut do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Instytut nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Instytutem.

VIII. Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Instytutu najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

 2. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222