wykop.plPoleć stronę

Prawo regulujące psychoterapię

Pismo do Prezesa NFZ wystosowane przez Polską Radę Psychoterapii z dn. 23.09.2009

Polska Rada Psychoterapii
ul. Łowicka 54/8, 02-531 Warszawa
Tel. 022-644 76 80, 0691 945 649, tel./fax: 022-644 76 81
www.psychoterapiawpolsce.pl


                                                                      Warszawa, dnia 23.09.2009 r.

                                                                      Pan
                                                                      Dr Jacek Paszkiewicz
                                                                      Prezes
                                                                      Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu organizacji szkolących i /lub certyfikujących psychoterapeutów w Polsce zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii wnosimy o zmianę projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Nowe zarządzenie powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.09. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i opierać na kryteriach merytorycznych, a nie preferować przynależności organizacyjnej osób i zespołów ubiegających się o kontrakt z NFZ.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.08.09. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w załączniku nr 6 określone zostały „Wymagane kwalifikacje do sesji psychoterapii indywidualnej” w brzmieniu:

  1)Osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” lub
  2)Osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty”.

Tymczasem definicja psychoterapeuty zawarta w projekcie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień jest zawężona i brzmi:
psychoterapeuta - osoba prowadząca psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 6, l.p. 1, kolumna 3, Sesja psychoterapii indywidualnej, pkt 1, ppkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, a w szczególności osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest w szczególności certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;”

Praktyka wymienienia w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dwóch konkretnych towarzystw jest nieuzasadniona merytorycznie i sprzeczna z realną sytuacją, w której istnieje kilkanaście innych stowarzyszeń i ośrodków akademickich szkolących i certyfikujących psychoterapeutów według wysokich uznawanych w kraju i zagranicą standardów. Proponowane rozwiązanie powoduje dyskryminację w stosunku do większości tych stowarzyszeń. W związku z zarządzeniami Prezesa NFZ wielu psychoterapeutów straciło już pracę, wielu nie może zostać zatrudnionych, a wielu pacjentów zostało pozbawionych możliwości korzystania z bezpłatnej psychoterapii w ramach służby zdrowia.

Środowisko psychoterapeutów i organizacji szkolących w psychoterapii od wielu lat zwraca uwagę na ten problem. Na spotkaniu z Panem w czerwcu 2008 roku otrzymaliśmy od Pana Prezesa zapewnienie, że możliwa jest zmiana zarządzenia. Wydane 30.08.09 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia daje podstawę prawną do tej od dawna postulowanej zmiany.

Wnosimy o przyjęcie definicji osób uprawnionych do prowadzenia psychoterapii zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.09. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - załącznik nr 6.

Z poważaniem
w imieniu organizacji zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii

Anna Ostaszewska

Sekretarz PRP


Do wiadomości:
P. Ewa Kopacz – Minister Zdrowia

Podpisane organizacje:
  1.Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
  2.Instytut Integralnej Terapii Gestalt – Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
  3.Instytut Terapii Gestalt
  4.Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  5.Koło Warszawskie Szkoły Europejskiej Psychoanalizy
  6.Polska Federacja Psychoterapii
  7.Polskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii
  8.Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  9.Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
10.Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
11.Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
12.Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
13.Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
14.Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
15.Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
16.Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
17.Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Powrót
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222