wykop.plPoleć stronę

Ustawa Psychoterapeutyczna

Petycja psychoterapeutów do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów
Do:
Minister Zdrowia RP
Prezes Rady Ministrów RP, Pan Donald Tusk
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
022-6349326
m.sobotka@mz.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl, kancelaria-mz@mz.gov.pl


   My, psychoterapeuci polscy zwracamy sie z petycją do Ministerstwa Zdrowia o dokonanie zmian w projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 26.06.08.


Projekt Ustawy ma następujące wady:
1. Ogranicza dostęp do zawodu psychoterapeuty do psychologów i lekarzy, na co brak merytorycznego uzasadnienia w badaniach naukowych.
2. Narusza uzgodnienia Ministerstwa Zdrowia i środowiska psychoterapeutów powzięte w ostatnich dwóch latach
3. Narusza prawa nabyte licznych wykwalifikowanych psychoterapeutów mających wykształcenie inne niż psychologiczne czy lekarskie.
4. Narusza interesy osób, które w dobrej wierze podjęły kształcenie w psychoterapii, a ukończyły studia inne niż psychologiczne czy medyczne.
5. Narusza prawa nabyte psychoterapeutów należących do profesjonalnych renomowanych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
6. Zamiast usytuować Polską Radę Psychoterapii w ustawie, umieszcza ją w delegacji.
7. Zamiast uznać dorobek szkoleniowy i certyfikaty renomowanych polskich stowarzyszeń kształcących i/lub certyfikujących w zawodzie psychoterapeuty – wyklucza je, w ich miejsce tworząc monopol towarzystw psychologicznego i psychiatrycznego.
8. Uznaje, bez podstaw merytorycznych, jako obowiązujące certyfikaty dwóch arbitralnie wybranych sekcji psychoterapii stowarzyszeń które zrzeszają zawody inne niż zawód psychoterapeuty – psychologów i psychiatrów, a wyklucza uprawnienia nadawane przez profesjonalne stowarzyszenia psychoterapeutyczne. Budzi to zdziwienie i niepokój.
9. Narusza tym samym konstytucyjną równość podmiotów wobec prawa.
10. Przy drastycznie ograniczonym dostępie pacjentów do usług psychoterapeutycznych (w Polsce brakuje 17.000 psychoterapeutów) zmniejszy go jeszcze bardziej.
11. Może spowodować utratę pracy przez wykwalifikowanych psychoterapeutów i zmusić pracodawców do zwalniania z pracy psychoterapeutów mających certyfikaty 18 stowarzyszeń psychoterapeutycznych, lub tam się szkolących.
12. Narusza podstawy zawodu psychoterapeuty, jako zawodu wolnego i niezależnego, ujęte nie tylko w Strasbourg Declaration European Association for Psychotherapy, ale przede wszystkim w ustaleniach Polskiej Rady Psychoterapii.
13. Uzależnia los kilku tysięcy psychoterapeutów niezrzeszonych w stowarzyszeniach od uznaniowej decyzji Komisji Ministerstwa Zdrowia, która nie jest ciałem tworzonym przez psychoterapeutów, powodując tym samym niepokój i brak możliwości planowania kariery zawodowej.
14. Jest niekorzystna dla pacjentów ograniczając jeszcze bardziej ich dostęp do psychoterapii prowadzonej przez kompetentnych psychoterapeutów.


Dlatego prosimy o:
1. dopuszczenie do zawodu psychoterapeuty magistrów studiów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i lekarzy medycyny.
2. uznanie certyfikatów psychoterapeuty wszystkich stowarzyszeń psychoterapeutycznych, które kształcą zgodnie z ustalonymi standardami, oraz uznanie za ważne szkoleń rozpoczętych w tych stowarzyszeniach.
3. niedopuszczanie do zawłaszczenia naszego zawodu przez jakikolwiek monopol czy korporację.
4. uznanie naszych praw nabytych jako psychoterapeutów
5. takie sformułowanie przepisów, by o merytorycznym wymiarze zawodu psychoterapeuty, w tym o zasadach przyznawania uprawnień zawodowych, demokratycznie decydowali psychoterapeuci.


Uwzględnienie naszych postulatów spowoduje:
1. korzyść dla pacjentów – zwiększy sie liczba dostępnych psychoterapeutów o sprawdzonych kwalifikacjach, uprawiających różnorodne kierunki psychoterapii. Korzystanie z psychoterapii zmniejsza spożycie leków, zmniejsza objawy psychopatologiczne i podwyższa jakość życia.
2. korzyść dla psychoterapeutów – zostaną uznane słuszne prawa wykwalifikowanych profesjonalistów, a tym co pragną się w tym zawodzie wykształcić, zostanie dany klarowny system szkolenia i uznawania kwalifikacji. To zapobiegnie tworzeniu się podziemia psychoterapeutycznego.
3. wykwalifikowani psychoterapeuci nie stracą pracy, co zapobiegnie niepokojom społecznym w tym środowisku
4. zabezpieczenie przed powstaniem kolejnej monopolistycznej korporacji zawodowej.
5. zmniejszenie obciążenia pracą Ministerstwa poprzez oddanie zadań merytorycznych dotyczących psychoterapii samym psychoterapeutom.
6. pogodzenie potrzeby zabezpieczenia pacjentów z potrzebą otwartości na wolny rynek, co daje szansę na podniesienie dostępności i poziomu usług psychoterapeutycznych.

Wyrażając nadzieję, że Ministerstwo życzliwie się odniesie do naszych postulatów, dziękujemy za dotychczas podjęte wysiłki na rzecz naszego zawodu.


Niżej podpisany/a:
Milena Karlinska-Nehrebecka
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
31-408 Krakow
autor3450@petycje.pl
Powrót
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222