wykop.plPoleć stronę

Dział naukowy


Brak wpływu studiów psychoterapeuty na jego
skuteczność i kompetencje zawodowe – wstępne
wyniki badań

W środowisku zawodowym i pośród laików rozpowszechniony jest pogląd, że kierunek studiów ukończonych przez psychoterapeutę jest jedną z tych determinant. Przeprowadzono badanie mające zweryfikować tezę, że psychoterapeuci którzy ukończyli studia lekarskie, psychologiczne lub pedagogiczne są skuteczniejsi i bardziej kompetentni niż absolwenci innych kierunków.

Próba badawcza i metody: Próba liczyła 235 diad psychoterapeuta-pacjent. Psychoterapeutami byli studenci Studium Psychoterapii Integratywnej. Przed rozpoczęciem treningu ukończyli oni różne studia magisterskie: psychologiczne, pedagogiczne, teologiczne, lekarskie, pielęgniarskie, filologiczne, prawnicze, inne humanistyczne lub w naukach przyrodniczych. Przedmiotem oceny była sesja psychoterapeutyczna. Po zakończeniu sesji pacjent wypełniał szczegółową skalę ocen, dotyczącą psychoterapeuty i sesji. Kompetencje psychoterapeuty oceniane były przez ekspertów w oparciu o skalę ocen dotyczącą kompetencji osobistych i technicznych, na podstawie obserwowalnych kryteriów. Do obliczenia wyników zastosowano metody nieparametryczne.

Wyniki: Psycholodzy i lekarze i pedagodzy okazali się tak samo efektywni i kompetentni jak psychoterapeuci z którzy ukończyli inne studia humanistyczne lub w naukach przyrodniczych. Tym samym nie znaleziono empirycznych podstaw dla uprzywilejowywania psychologów, lekarzy lub pedagogów w dostępie do kształcenia w zawodzie psychoterapeuty.

Zobacz wstępne wyniki badań>>


Skuteczność Psychoterapii Metasystemowej

W Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej przywiązuje się dużą wagę do empirycznej weryfikacji efektów, jakie przynosi prowadzona tutaj psychoterapia. Wyniki psychoterapii są monitorowane przez psychoterapeutę podczas psychoterapii (wywiad przed psychoterapią, zbieranie informacji zwrotnych na spotkaniach oraz na zakończenie psychoterapii).

Drugim ważnym sposobem weryfikowania efektywności psychoterapii przez PIPI są naukowe badania ilościowe. Takie badania powinna prowadzić każda placówka psychoterapeutyczna i każdy psychoterapeuta. Psychoterapeuci uprawiający określone podejście psychoterapeutyczne nie powinni zasłaniać się ogólnymi badaniami nad skutecznością tego podejścia, by unikać weryfikacji własnej skuteczności. Dlaczego? Badania ostatnich dekad w naukach psychoterapeutycznych udowodniły, że większe są różnice skuteczności pomiędzy psychoterapeutami uprawiającymi określoną modalność psychoterapeutyczną, niż pomiędzy modalnościami.

Zobacz wyniki badań >>


Alicja Heyda zaproszonym gościem konferencji w Belgii

19th International Conference Bonding Psychotherapy “Attachment, the essence of relationship” odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2013 w Bruges, Belgia.

Jest to konferencja światowej organizacji zajmującej się bondingiem, jedną ze szkół psychoterapii poprzez dotyk i więź. Człowiek ma biologicznie uwarunkowaną potrzebę emocjonalnej i fizycznej bliskości. Zaspokojenie tej potrzeby jest niezbędne do bycia w dobrych relacjach z innymi. Konferencja poświęcona będzie właśnie kwestii potrzeb, przywiązania i relacji.

Zaproszonym gościem konferencji jest m. in. Alicja Heyda, psychoterapeutka, psychoonkolog, współpracownik Instytutu. Wygłosi ona wystąpienie pt. "The impact of Integrative Breathwork Psychoterapy on the Psychosomatic Status of Breast Cancer Patients", w którym zaprezentuje wyniki badań nad swoją autorską metodą psychoterapii. Zobacz abstrakt >>

Wszelkie informacje znajdują się na stronie:

www.bondingpsychotherapy.org/isbp-conference/Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. (12) 420 06 40, 420 06 03
fax. (12) 420 06 41, kom. 698 905 204,

skype: Mój stanpsychoterapia.pocieszka
regon: 351474275    nip: 677-20-64-345
numer konta: ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0023 1942 2081